ثبت نام دوره های آموزشی

نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات ثبت نام کنید
دوره پی ال سی و HMI مقدماتی پنج جلسه ۲۰ ساعت ثبت نام

نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات ثبت نام کنید
دوره پی ال سی و HMI پیشرفته پنج جلسه ۲۰ ساعت ثبت نام

نام دوره مدت دوره ساعات برگزاری ثبت نام کنید
دوره آموزشی اینورتر دلتا یک روز ۹ الی ۱۷ ثبت نام
نام دوره مدت دوره ساعات برگزاری ثبت نام کنید
دوره آموزشی سروو دلتا یک روز ۹ الی ۱۷ ثبت نام

دوره آموزشی

دوره آموزشی

دوره های آموزشی آسمان صنعت

دوره های آموزشی آسمان صنعت